Документи


Документи

Статут Фондације “Српски глас Боке” Котор

Члан 1

Фондација “Српски глас Боке” је нестраначка, невладина и непрофитна организација чији је циљ прикупљање и пласирање средстава у сврху очувања, афирмације, презентације и унапређења националних, вјерских, историјских, научних, културних, образовних, привредних и свих других вриједности и заштита интереса српског народа у Боки Которској и на ширем подручју.

Члан 2

Ради остваривања циљева због којих је основана, фондација нарочито:
• учествује у друштвеном животу Боке Которске и ширег подручја;
• заступа интересе српског народа у Боки Которској и равноправност са другим националним заједницама у складу са европским демократским стандардима;
• заступа регионалне интересе Боке Которске;
• издаје новине, књиге, часописе, брошуре, билтене и друге облике штампаног и електронског издаваштва;
• организује стручне, научне, привредне, културне, фолклорне и друге јавне манифестације;
• промовише историјске, традиционалне, културне, природне и друге вриједности Боке Которске у земљи и иностранству.

Члан 3

Назив фондације је Фондација “Српски глас Боке”.
Сједиште фондације је у Котору, Доброта СП-90.
Фондација своју дјелатност остварује на територији Републике Црне Горе.

Члан 4

Фондација има свој печат и штамбиљ.
Печат фондације је округлог облика са крстом и четири оцила у средини и са ћириличним натписом: Фондација “Српски глас Боке” Котор.
Штамбиљ фондације је правоугаоног облика са крстом и четири оцила и са ћириличним натписом: Фондација “Српски глас Боке” Котор.

Члан 5

Органи фондације су надзорни и управни одбор.

Члан 6

Надзорни одбор:
• именује и разрјешава дужности чланове управног одбора;
• одлучује о продужењу свог мандата, разрјешењу и именовању нових чланова надзорног одбора;
• усваја годишње и периодичне планове рада фондације;
• усваја годишње и периодичне извјештаје о раду фондације;
• одлучује о покретању поступка за измјене и допуне статута;
• одлучује о престанку рада фондације и расподјели имовине у случају престанка рада.
Надзорни одбор има три члана.
Мандат чланова надзорног одбора траје четири године са могућношћу реизбора.
Надзорни одбор одлучује већином гласова.

Члан 7

Управни одбор је извршни орган који се стара о спровођењу циљева фондације који су утврђени одлуком о оснивању, овим статутом и одлукама надзорног одбора.
Управни одбор може формирати друга стручна и радна тијела Фондације (редакције штампаних и електронских издања, комисије, одборе, савјете) у складу са потребама рада Фондације.
Управни одбор именује и разрјешава дужности чланове свих стручних и радних тијела Фондације.
Управни одбор има три члана.
Мандат чланова управног одбора траје четири године са могућношћу реизбора.
Предсједник управног одбора представља и заступа фондацију у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Члан 8

Ради остваривања својих циљева фондација успоставља контакте и сарађује са другим организацијама у земљи и иностранству.
Фондација може приступити другим домаћим и међународним организацијама које обављају исту или сличну статутарну дјелатност, о чему одлуку доноси надзорни одбор.

Члан 9

Фондација прибавља средства од донација из земље и иностранства, конкурисањем на основу пројеката код државних органа, органа локалне управе или фондација и из других извора у складу са законом.

Члан 10

Фондација престаје са радом одлуком надзорног одбора.
У случају престанка рада о расподјели имовине фондације одлучује надзорни одбор.

Члан 11

Овај статут ступа на снагу даном уписа фондације у регистар код надлежног органа.

У Котору, 15. јуна 2006. год.

Контакт: [email protected]